Államvizsga

Államvizsga módszertan a 2020-2021-es évre

tok-allamvizsga-modszertan-2020-21.pdf

A záróvizsga két részből áll:

 1. Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga (50%)
 2. A szakdolgozat megírása és megvédése (50%)

A záróvizsga teljesítésének feltételei:

 • a két vizsga átlagából születő osztályzat: minimum 6.
 • mindkét vizsgán külön-külön születő osztályzat: minimum 5.

A záróvizsga teljesítésért 10 kredit jár.


Jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell elküldeni a ht@partium.ro címre:

Iratkozási dossziéhoz:

Szakdolgozat leadásához:

 • szakdolgozat (pdf formátumban)
 • szakdolgozattal kapcsolatos eredetiségi nyilatkozat (kinyomtatni, kitölteni, aláírni és szkennelve elküldeni) plagium.doc.

Emellett a témavezető tanár számára el kell küldeni a következőt:

A szakdolgozat plágiumellenőrzéséről szóló jelentést a könyvtártól (Hasonlósági jelentés) a témavezető tanár küldi be.

A témavezetői értékelést a témavezető továbbítja a titkárság számára. ertekelolapalap.doc


Fontos időpontok az államvizsgához: 

Plágiumellenőrzés: 2021. június 14-28. között az államvizsga dolgozat végleges változatát egyetlen word dokumentumban kell elküldeni a konyvtar@partium.ro címre. Az ellenőrzés után megkapott jelentést az államvizsgára jelentkezéskor csatolni kell. 

A szakdolgozatot irányító tanár megkapja a szakdolgozat végleges változatát: 2021. június 11.

Beiratkozás: június 29 - július 3.

Figyelem! A titkárság csak teljes dossziékat fogad el! Határidő: július 3.

A szakdolgozat és a pedagógiai kutatás alapját képező adatbázis feltöltése a Moodle rendszerbe:  júnuis 29.

A szakdolgozat védéséhez készült prezentáció feltöltése a Moodle rendszerbe: július 4.

A vizsga időpontja: 2021. július 5-6.

- Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga: július 5.

- A szakdolgozat megvédése: július 6.


Az alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga tematikája

tok-allamvizsga-irasbeli-tematika-2.docx


A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei

a-szakdolgozat-formai-es-tartalmi-kovetelmenyei.docx

Előzetes plágiumellenőrzéshez használható a plagramme.com oldal is. De a dolgozathoz a könyvtár által kibocsájtott hivatalos jelentést kell csatolni.

plagiumellenorzo-utmutato.pdf


A szakdolgozat értékelési szempontjai

Minden szakdolgozatot egy független bíráló is értékel. A bíráló jegyet javasol, amelyet a bizottság figyelembe vesz.

A dolgozat elkészítésénél javasoljuk az alábbi értékelési szempontokat figyelembe venni: 

pke-tok-a-szakdolgozat-ertekelesi-szempontjai.docx


Irányadó jellegű szakdolgozati témák a 2020-2021-es tanévre

A kiválasztott témakört konkretizálni kell!

A hallgatók jöhetnek saját témajavaslattal is!

Jelentkezés módja: emailben 

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

Dr. Balogh Brigitta:

 • Az elemi iskolai polgári nevelés sajátos kompetenciáinak tantárgyközi fejlesztési lehetőségei
 • Állampolgári kompetenciák és tartalmak jelenléte elemi iskolai tankönyvekben
 • A IV. osztályos történelemoktatás nemzetképe
 • Az ember és társadalom műveltségi területhez tartozó elemi iskolai tantárgyak viszonya a gimnáziumi társadalmi nevelés tantárgyhoz (mennyiben alapozza meg ténylegesen, fennáll-e közöttük összhang, egymásra-épülésük mennyire gyakorlatias és korszerű stb.)
 • Pedagógus-nézetkutatások (oktatási környezet, tantervi problémák, kommunikációs kultúra, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése, a sajátos nevelési igények problémája stb.)
 • Az orkesztika-alapú mozdulati nevelés története és elmélete

Dr. Bartha Krisztina:

 • A mentális lexikon működése kétnyelvűeknél (bármelyik korosztály)
 • Nyelvi attitűdök vizsgálata kétnyelvű régióban
 • A hallott és az írott szöveg megértésének vizsgálata, az íráskép hatása a szövegértésre (bármelyik korosztály)
 • A szövegalkotás (szóban és írásban) jellemzői kétnyelvűeknél (bármelyik korosztály)
 • Beszédzavarok egy- és kétnyelvűeknél (óvodás és kisiskoláskor)
 • Nyelvi tudatosság, metakogníció különböző életkorokban
 • Kötődés és leválás óvodáskorban
 • Nyelvi agresszió, zaklatás, internetes zaklatás (bármelyik korosztály)
 • Teljesítményszorongás, megküzdési technikák az iskolában
 • A gondolkodás fejlődése óvodás és iskoláskorban, a tudatelmélet fejlődése

 • A végrehajtó funkciók fejlődése (gátláskontroll, munkamemória, kognitív rugalmasság, figyelemkontroll) óvodás és kisiskoláskorban

 • Érzelmek felismerése, érzelemszabályozás gyermekkorban

 • ​Erkölcsi fejlődés gyermekkorban

Dr. Bordás Andrea:

 • Drámapedagógiai módszerek az oktatásban
 • Alternatív pedagógiák, interaktív módszerek (pl. élménypedagógia, kooperatív oktatás)
 • A játék helye, szerepe az oktatásban
 • A mese helye, szerepe az oktatásban
 • A vers helye, szerepe az oktatásban
 • Társas kapcsolatok fejlesztése az iskolában, óvodában
 • Művészetpedagógia
 • Taneszközkészítés, didaktikai eszközök hatékonysága
 • A báb, a bábozás lehetőségei az oktatásban
 • Iskolán kívüli tevékenységek, szabadidőpedagógia, táborozás
 • Pedagógusok, pedagógus hallgatók reflektív gondolkodása
 • A családi háttér szerepe a tanulói eredményességben
 • Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban
 • Alternatív értékelési módszerek alkalmazása az oktatásban
 • Tankönyvelemzések
 • Gyermekkultúra: irodalom, színház, bábszínház, film, rajzfilm

Dr. Debrenti Edith:

 • Valóságközeli feladatmegoldás a matematikaoktatásban
 • Heurisztikus problémamegoldási stratégiák az elemiben
 • Nyitott feladatok
 • A Pólya-féle problémamegoldási módszer
 • Elektronikus taneszközök használata a matematika órán
 • Dominók használata a matematika órán
 • Egy probléma- több megoldási mód
 • Újgenerációs tankönyvek elemzése, összehasonlítása

dr. Stark Gabriella Mária:  

 • Tanulási tevékenységek az óvodában (TTT, SZFT, SZVT, integrált  tevékenységek)
 • Alternatív módszerek beépítési lehetőségei a hagyományos óvodai oktatásba
 • Élménypedagógiai módszerek az óvodában 
 • Az óvoda és a család kapcsolattartási formái
 • Az óvoda légköre
 • Óvodaválasztás, óvodai tannyelvválasztás
 • Játék az óvodában
 • Az előkészítő osztály pedagógiai kérdései
 • Szimultán oktatás pedagógiai kérdései
 • Balkezesség
 • Opcionális tantervek
 • Tankönyvelemzések
 • Pedagógus együttműködése a nevelési tanácsadóval

dr. Truta Liliana:

 • A román nyelv oktatása óvodában, iskolában