Témakiírások

Irányadó jellegű szakdolgozati témák a 2021-2022-es tanévre

A kiválasztott témakört konkretizálni kell!

A hallgatók jöhetnek saját témajavaslattal is!

Jelentkezés módja: emailben 

Jelentkezési határidő: 2021. október 15.

 

drd. Ágoston-Palkó Emese

 • IKT az óvodai/iskolai nevelésben
 • Anyanyelvi fejlesztés
 • Néphagyomány, népi kultúra az óvodában

 

dr. Albu-Balogh Andrea:

 • Gyermekirodalom és etikai nevelés: az irodalom gyönyörködtetés és/vagy nevelés
 • „Kényes témák” a kortárs gyermekirodalomban: válás, betegség, járvány stb.
 • Tankönyvelemzés: kortárs irodalom az elemi oktatásban

 

dr. Balogh Brigitta:

 • Az elemi iskolai polgári nevelés sajátos kompetenciáinak tantárgyközi fejlesztési lehetőségei
 • Állampolgári kompetenciák és tartalmak jelenléte elemi iskolai tankönyvekben
 • A IV. osztályos történelemoktatás nemzetképe
 • Az ember és társadalom műveltségi területhez tartozó elemi iskolai tantárgyak viszonya a gimnáziumi társadalmi nevelés tantárgyhoz (mennyiben alapozza meg ténylegesen, fennáll-e közöttük összhang, egymásra-épülésük mennyire gyakorlatias és korszerű stb.)
 • Pedagógus-nézetkutatások (oktatási környezet, tantervi problémák, kommunikációs kultúra, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése, a sajátos nevelési igények problémája stb.)
 • Az orkesztika-alapú mozdulati nevelés története és elmélete

 

dr. Bordás Andrea:

 • Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az oktatásban
 • Alternatív pedagógiák, interaktív módszerek (pl. élménypedagógia, kooperatív oktatás)
 • Az óvónő feladatai, a gyerekek megfigyelése szabad játék során
 • Játéktémák a szabad játék alatt (szerepjáték az óvodások szabad játékában)
 • A mese helye, szerepe az oktatásban
 • A vers helye, szerepe az oktatásban
 • Drámapedagógiai módszerek az olvasási motiváció fejlesztésében
 • Társas kapcsolatok fejlesztése az iskolában, óvodában
 • Módszerek a személyiségfejlesztés tantárgy oktatásában
 • A társasjátékpedagógia a készségfejlesztés szolgálatában
 • A tanulás érzelmi, társas oldala
 • Művészetpedagógiai módszerek 
 • Taneszközkészítés, didaktikai eszközök hatékonysága
 • A báb, a bábozás lehetőségei az oktatásban
 • Iskolán kívüli tevékenységek, szabadidőpedagógia, táborozás
 • Pedagógusok, pedagógus hallgatók reflektív gondolkodása
 • A tanulói eredményesség vizsgálata
 • Alternatív értékelési módszerek alkalmazása az oktatásban
 • Tankönyvelemzések
 • A gyermekkultúra (gyermeklapok, irodalom, színház, bábszínház, film, rajzfilm) kiaknázásának lehetőségei az óvodai, iskolai oktatásban

 

drd. Habinyák Erzsébet: 

 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése mese által az óvodában
 • A bábjáték fontossága az óvodások beszédfejlődésében
 • A mondókák szerepe és helye az óvodai nevelésben
 • Tehetséggondozás az óvodában
 • Hagyományápolás az óvodában
 • Szülőkkel való kapcsolattartási formák az óvodai nevelésben
 • A család és az óvoda együttműködése a gyermek személyiségfejlődése érdekében
 • Innovatív módszerek és eszközök alkalmazása az óvodai nevelésben
 • Felekezeti és állami magyar óvodai csoportok vizsgálata Nagyváradon 

 

drd. Dan Beáta-Andrea:

 • Számítógéppel (digitalizált módszerekkel) segített fejlesztés versus hagyományos módszerek (előnyök /hátrányok) a tanulási, beilleszkedési vagy magatartás zavarral küzdő gyermekek esetében
 • Az online oktatás hatásai a lassú tanulók/hátrányos helyzetű tanulók nevelési folyamataiban
 • A tervezett napirend hatása az autizmus spektrum zavarral élő tanulók nevelési folyamatában
 • Szülő-pedagógus kapcsolat milyensége (minősége) a kényszer online oktatás alatt (mennyiben segítette/hátrálta a pedagógus munkáját a szülői hozzáállás)
 • Tanulási zavarral küzdő gyermekek felzárkóztatási folyamatai (a tanulási zavarral küzdő gyermekek megfelelő fejlesztési technikái, módszerei és azok alkalmazása, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia romániai magyar helyzetképe)

 

dr. Debrenti Edith:

 • Valóságközeli feladatmegoldás a matematikaoktatásban
 • Heurisztikus problémamegoldási stratégiák az elemiben
 • Nyitott feladatok
 • A Pólya-féle problémamegoldási módszer
 • Elektronikus taneszközök használata a matematika órán
 • Dominók használata a matematika órán
 • Egy probléma- több megoldási mód
 • Újgenerációs tankönyvek elemzése, összehasonlítása

 

dr. Kiss János:

 • A hallgató által szabadon választott pszichológiai jellegű témák

 

dr. Kovács Réka Rozália:

 • A család hatása a gyermekek fejlődésére
 • A szülők nevelési stílusa és a gyermek személyiségfejlődése
 • A gyermek tünete a család betegsége. Patológiás családi folyamatok és a gyermekre gyakorolt hatásuk

 

dr. N. Császi Ildikó:

 • Az olvasás és írás előkészítése óvodáskorban drámapedagógiai módszerekkel
 • A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodáskorban/kisiskoláskorban
 • A nyelvi kommunikáció fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel
 • A szövegértés fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel
 • Az olvasási szokások és a helyesírás kapcsolata
 • Névadási szokások a mesékben
 • Gyermekek nyelvi kategorizációja
 • Szófaji kérdések a spontán beszédben
 • A helyesírás és a chatelés összefüggése
 • A helyesírási készség fejlesztése kisiskoláskorban
 • Nyelvi hátrányok leküzdése az óvodában/iskolában
 • Drámapedagógia alkalmazása a nyelvtan tanításában
 • Drámapedagógia alkalmazása a fogalmazás tanításában
 • Multimediális szövegek olvasása
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek differenciált fejlesztésének lehetőségei, gyakorlata
 • A hallgató által szabadon választott téma az anyanyelvi nevelés témakörében

 

dr. Truta Liliana:

 • A román nyelv oktatása óvodában, iskolában